Politica noastră de confidențialitate explică modul în care Comuna Galda de Jos, cu sediul în Comuna Galda de Jos, sat Galda de Jos, nr. 90, cod 517285, jud. Alba, Telefon 0258 846 032, Fax 0258 846 101, cod fiscal 4561928, colectează și gestionează datele tale personale în scopul și cu menținerea constantă a angajamentelor de mai jos.

Adresa website-ul este: galda.ro.

In cazul in care aveti intrebari sau solicitări cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteți contacta trimițându-ne un e-mail la adresa: clgalda@yahoo.com.


Introducere

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „GDPR”) este aplicabil în toate statele membre ale Uniunii Europene. Adoptăm prezenta Politica de confidențialitate în vederea alinierii la dispozițiile noii reglementări.

Prezenta Politica de confidențialitate se aplică următoarelor activități în care se prelucrează date cu caracter personal:

 • Vizitarea sediului nostru;
 • Vizitarea site-ului ro;
 • Primirea comunicarilor, incluzand e-mailuri, telefoane;
 • Inițierea si desfășurarea raporturilor de colaborare.

Prin vizitarea site-ului și acceptarea prezentei Politici de confidențialitate va exprimați acordul expres cu privire la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal în sistemul nostru informatic, atât manual cât și automat, în conformitate cu GDPR.


Definiții

 • ANSPDCP = Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
 • Restricționarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;
 • Operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
 • persoana împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
 • Destinatar” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publica, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;
 • Consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.

Angajamentul nostru de confidențialitate:

Scopul nostru este sa menținem la cele mai înalte standarde de securitate și să gestionăm datele personale pe care ni le furnizezi într-un mod responsabil și să fim transparenți în practicile noastre. Încrederea ta este importantă pentru noi. Prin urmare, ne-am angajat să respectăm următoarele principii de bază:

 • Atunci cand solicităm date cu caracter personal, o facem spre a oferi anumite produse și servicii. Cu toate acestea, nu esti obligat sa furnizezi astfel de date totuși, dacă alegi să nu o faci, este posibil să nu îți putem oferi anumite servicii sau produse;
 • Colectăm și prelucrăm datele tale numai în scopurile prevăzute în această Declarație de confidențialitate sau în scopuri specifice pe care le împărtășim transparent catre tine și / sau pe care le-ai acceptat;
 • Ne propunem să minimizăm cantitatea de date colectată și prelucrată de noi, sa le pastram cat mai exact si sa asiguram securitatea acestora;
 • In cazul in care datele cu caracter personal nu mai sunt necesare, sau ti-ai manifestat expres aceasta dorinta, vom sterge datele tale cu caracter personal, daca legea nu ne obliga sa le pastram pentru o anumita perioada;
 • Datele tale personale nu vor fi partajate, vândute, închiriate sau dezvăluite în afara scopurilor celor descrise în această Declarație de confidențialitate.


Drepturile persoanelor vizate

Comuna Galda de Jos, în calitate de operator de date cu caracter personal, a implementat măsurile tehnice și organizatorice pentru a asigura respectarea drepturilor persoanelor vizate conform Regulamentului nr. 679/2016, și anume:

 • Dreptul de acces înseamnă dreptul persoanei vizate de a obține o confirmare din partea operatorului că prelucrează sau nu datele cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.
 • Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. Cu toate acestea, acest drept se aplică numai în cazul în care:
  • Prelucrarea se bazează pe consimțământul tău;
  • Prelucrarea are loc pentru executarea unui contract;
  • Prelucrarea are loc prin mijloace automatizate;
  • În cazul în care datele personale pe care le colectăm nu mai sunt necesare în nici un scop și nu suntem obligați prin lege să le păstrăm
 • Dreptul la opoziție vizează dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesara pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are cu precădere dreptul de a se opune prelucrării în orice moment.
 • Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte stocate. Rectificarea trebuie comunicata fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate (demonstrabile).
 • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) înseamnă dreptul persoanei vizate de a solicita să îi fie șterse datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplica unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; își retrage consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanta; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifica dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.
 • Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere. Aveți dreptul de a depune o plângere direct la autoritatea de supraveghere cu privire la modul în care prelucrăm datele cu caracter personal.

În eventualitatea unei obligații legale, ne rezervăm dreptul de a dezvălui informații referitoare la datele tale cu caracter personal, către autoritățile competente sau către organele legale care solicită acest lucru.


Ce date personale colectăm și de ce le colectăm

Când vizitezi și utilizezi site-ul galda.ro exclusiv cu scop de informare, (de exemplu, dacă nu te înregistrezi sau dacă nu ne furnizezi informații în alt fel) vom colecta numai datele cu caracter personal pe care browser-ul tău le transmite serverului nostru, care sunt necesare din punct de vedere tehnic pentru a-ți putea afișa site-ul și pentru a garanta stabilitate și securitate tehnică.

Transferăm datele colectate către departamentele interne relevante, în vederea prelucrării, și către furnizori externi de servicii, contractanți (ex.: găzduire, sistem de management al conținutului) în funcție de scopul urmărit (pentru afișarea site-ului și setarea conținutului).

Direct: obținem date cu caracter personal în mod direct de la dumneavoastră atunci când ne contactați telefonic, ne comunicați un e-mail, utilizați formularul de contact disponibil pe site-ul galda.ro, și/sau ne trimiteți CV-ul dumneavoastră sau când intrați în raport contractual cu organizația noastră.

Folosim datele dumneavoastra personale prin supravegherea video, pentru a asigura securitatea spatiilor, a bunurilor, a personalului nostru si a celorlalti vizitatori. In acest caz, prelucrarea datelor noastre se bazeaza pe interesul legitim al Societatii (protejarea spatiilor Societatii, a activelor si a personalului).

Indirect: de regula, obținem/ avem acces la date cu caracter personal ale persoanelor fizice în mod indirect în cadrul relațiilor contractuale pe care le desfășurăm.

Prelucram date cu caracter personal în mod transparent, în următoarele scopuri:

 • Prelucrarea oricăror solicitări primite pe e-mail sau telefon, inclusiv formularea de răspunsuri la solicitările dumneavoastră;
 • Căutarea de candidați calificați, capabili să ocupe posturile vacante din cadrul Comuna Galda de Jos;
 • Îndeplinirea obligațiilor pe care Comuna Galda de Jos și le-a asumat prin încheierea contractelor;
 • Îndeplinirea obligațiilor legale.


Putem colecta următoarele tipuri de date personale:

 1. Date personale de contact, cum ar fi numele, adresa de e-mail, adresa fizică și numerele de telefon;
 2. Detalii de conectare la cont, cum ar fi ID-ul de utilizator, numele de utilizator, tipul de browser utilizat, e-mail și parola. Acest lucru este necesar pentru a crea un cont de utilizator personal pe una dintre comunitățile noastre online inclusiv magazinul online;
 3. Comunicări cu noi, care pot include detalii despre conversațiile noastre prin chat, sau linii de servicii pentru clienți;
 4. Preferințele stilului de viață pot include preferința ta pentru unele produse pe care le oferim și interesele legate de aceste produse;
 5. Istoricul browserului, cum ar fi paginile accesate, data accesării, locația accesată și adresa IP;
 6. Informații de plată pentru achizițiile efectuate in magazinul nostru online. Informațiile de plată se referă, în general, la numele de facturare, adresa de facturare, adresa de livrare și datele de plată, cum ar fi datele cardului de credit sau numărul contului bancar.
 7. Informații legate de sănătatea ta numai in cazul in care ne furnizezi direct aceste aceste informatii cu ocazia unei sesizari sau a unui comentariu special in momentul lansarii comenzilor;
 8. Profiluri de social media;
 9. In cazul in care ai aplicat la una dintre ofertele noastre de munca, vom procesa datele care atesta, istoricul educațional și referințele de angajare.
 10. Pentru asigurarea unui nivel inalt de securitate corespunzator desfasurarii activitatii noastre, toate spatiile fizice in care ne desfășurăm activitatea sunt monitorizate video. Simoblul specific ”Zona supravegheata video” este amplasat in fiecare dintre locațiile noastre.

De asemenea, putem colecta date cu caracter personal în mod indirect atunci când:

 1. împărtășești conținut pe pagini de socializare, site-uri web sau aplicații legate de produsele noastre sau ca răspuns la materialul nostru promoțional pe social media;
 2. citim sau colectăm date cu caracter personal citind informații colectate de alte site-uri web (de exemplu, putem plasa un anunț pe un site terț, iar atunci când faci clic pe anunțul respectiv, putem primi informații despre tine și alți vizitatori ai site-ului web pentru a măsura amploarea și succesul reclamei respective).


Date cu caracter special

În mod normal, nu procesăm asemenea categorii de date cu caracter personal, dar, în situațiile în care procesăm astfel de date, o facem numai cu consimțământul persoanei vizate sau în baza unei obligații legale pe care o avem.


Comentarii

Când vizitatorii lasă comentarii pe website, colectăm și afișam datele care se transmit prin intermediul formularelor de comentarii. De asemenea, colectăm adresa IP a vizitatorului și șirul agenților utilizator din navigator pentru a ne ajuta la detectarea spam-ului.

Un șir făcut anonim (numit și un hash), creat din adresele tale de email, poate fi furnizat serviciului Gravatar pentru a vedea dacă îl folosești. Politica de confidențialitate a serviciului Gravatar este disponibilă aici: https://automattic.com/privacy/. După aprobarea comentariului, fotografia ta de profil este vizibilă pentru public lângă comentariul tău.


Media

Dacă încarci imagini pe situl web, ar trebui să eviți încărcarea celor care au incluse date de locație înglobate (EXIF GPS). Vizitatorii sitului web pot descărca și extrage toate datele despre locație din imaginile încărcate pe website.


Formulare de contact

Prin intermediul formularelor de contact colectăm următoarele date cu caracter personal:

 • Nume și Prenume;
 • Adresa
 • Adresa de e-mail;
 • Număr de telefon;
 • Precum și alte date pe care vizitatorii aleg să ni le ofere atunci când ne contactează;
 • Aceste date vor fi păstrate o perioada de 5 ani în scopul deservirii clienților, dar nu vor fi folosite în scopuri de marketing, decât cu acordul explicit al clientului;


Proces automat de decizie și profilare

Pentru unele servicii și produse, putem prelucra datele tale personale folosind mijloace automatizate. În esență, aceasta înseamnă că deciziile sunt luate automat fără intervenția umană

Dacă intenționăm să folosim astfel de metode, te vom informa bineînțeles și îți vom oferi posibilitatea de a obiecta în prealabil cu aceste procese.


Cookie-uri și alte tehnologii

De asemenea, putem colecta date personale prin utilizarea cookie-urilor și a altor tehnologii. Acest lucru poate apărea atunci când vizitezi site-urile noastre sau site-uri terțe, vizualizezi promoțiile noastre online sau utilizezi aplicațiile noastre mobile / terțe și pot include următoarele informații:

 1. Informații despre browserul dispozitivului și sistemul de operare;
 2. adresa IP a dispozitivului pe care îl utilizezi;
 3. paginile noastre web pe care le vizualizezi;
 4. Link-uri pe care faci click pe când interacționezi cu serviciile noastre.
 5. Dacă lași un comentariu pe website-ul nostru, poți opta pentru salvarea în cookie-uri a numelui, adresei de email și website-ului tău web. Acestea sunt pentru confortul tău, astfel nu mai trebuie să le completezi din nou când lași un alt comentariu. Aceste cookie-uri vor fi valabile un an.
 6. Dacă ai un cont și te autentifici în acest website, vom seta un cookie temporar pentru a determina dacă navigatorul tău acceptă cookie-uri. Acest cookie nu conține date personale și este eliminat când închizi navigatorul.
 7. Când te autentifici, vom seta și câteva cookie-uri pentru a-ți salva informațiile de autentificare și opțiunile de afișare pe ecran. Cookie-urile de autentificare sunt păstrate două zile, iar cele pentru opțiuni de afișare pe ecran sunt păstrate un an. Dacă selectezi „Ține-mă minte”, cookie-urile tale de autentificare vor fi păstrate două săptămâni. Dacă te dezautentifici din cont, cookie-urile de autentificare vor fi eliminate.
 8. Dacă editezi sau publici un articol, un cookie suplimentar va fi salvat în navigatorul tău. Acest cookie nu include date personale și indică pur și simplu ID-ul articolului pe care tocmai l-ai editat. El expiră după 1 zi.

Te rugăm să consultați declarația noastră pentru cookie-uri pentru mai multe informații despre aceasta: https://galda.ro/politica-de-cookies/


Conținut înglobat de pe alte website-uri

Articolele din acest website pot include conținut înglobat (de exemplu, video-uri, imagini, articole etc.). Conținutul înglobat de pe alte website-uri se comportă exact la fel ca și cum vizitatorii au vizualizat un alt website.

Aceste website-uri pot să colecteze date despre tine, să folosească cookie-uri, să înglobeze urmărirea suplimentară de la părți terțe și să-ți monitorizeze interacțiunea cu conținutul înglobat, inclusiv să-ți urmărească interacțiunea cu conținutul înglobat dacă ai un cont și ești autentificat în acel website.


Analitice

Acest site web utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web aparținând Google Inc. („Google”). Google Analytics utilizează o formă specifică de cookies care sunt stocate pe computer și permit analizarea modului de utilizare a site-ului. Informațiile generate de cookie cu privire la utilizarea acestui site sunt, în general, transmise către un server Google din SUA și stocate acolo.

Subliniem faptul că Google Analytics a fost extins pe acest site pentru a include codul „gat._anonymizeIp ();” pentru a asigura înregistrarea anonimizată a adreselor IP (așa-numita mascare IP). Din cauza anonimizării IP-ului de pe acest site, adresa ta IP este scurtată de Google pe teritoriul UE și statelor Tratatului Comunității Economice Europene. Numai în cazuri excepționale, adresa IP completă este transmisă către un server Google din SUA și scurtată acolo. Google respectă Privacy Shield UE-SUA, (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

Google utilizează aceste informații în numele nostru pentru a analiza utilizarea acestui site de către tine, pentru a compila rapoarte privind activitățile de pe site și pentru a furniza servicii suplimentare legate de utilizarea site-ului și utilizarea internetului de către operatorul site-ului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți, conform cerințelor legale sau în cazul în care respectivii terți prelucrează aceste date în numele Google. Adresa IP transmisă în Google Analytics de către browser-ul tău nu este consolidată cu alte date de către Google.

Poți preveni păstrarea cookie-urilor prin stabilirea setărilor corespunzătoare în browser-ul folosit. În plus, poți preveni înregistrarea de către Google a datelor generate de cookie-uri cu privire la modul în care utilizezi site-ul (inclusiv adresa IP), precum și prelucrarea lor, prin descărcarea și instalarea plug-in-ului de browser disponibil la https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Informații despre Google: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda, Fax: +353 (1) 436 1001. Condițiile de utilizarea a serviciului Google Analytics: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html, prezentarea generală a principiilor de securitate și confidențialitate aplicabile serviciului Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en, dar și politica Google privind confidențialitatea datelor: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

În plus, acest site utilizează serviciul Google Analytics pentru o analiză a fluxurilor de utilizatori, independentă de dispozitivul de pe care este accesat site-ul, realizată în funcție de codul de identificare al utilizatorului (User ID). Poți dezactiva tracking-ul multi-dispozitiv a modului în care utilizezi site-ul din Contul tău Google, în secțiunea „Informațiile mele”, „Informații cu caracter personal”.


YouTube-Video

Am integrat video-uri YouTube pe site-ul nostru, acestea fiind stocate pe https://www.YouTube.com și putând fi rulate direct din site-ul nostru. Aceste video-uri sunt incluse în „modul extins de protecția datelor”, ceea ce înseamnă că nicio informație cu caracter personal nu va fi transmisă către YouTube, în cazul în care nu dai play pe video-uri pentru a începe rularea acestora. Numai în momentul în care rulezi  video-urile, datele menționate în paragraful următor vor fi transferate către YouTube. Nu avem nicio influență asupra acestui transfer de date.

Prin vizitarea site-ului, YouTube primește informația că ai accesat subpagina corespunzătoare de pe site-ul nostru. În plus, vor fi transmise datele menționate în Secțiunea 2 din prezenta Politică de confidențialitate a datelor. Acest lucru se realizează independent dacă aplicația YouTube pune la dispoziție un cont de utilizator prin care te poți autentifica sau dacă nu există niciun cont de utilizator. În cazul în care ești autentificat în Google, informațiile tale vor fi asociate în mod direct cu contul tău. În cazul în care nu dorești să fii asociat cu profilul tău de pe aplicația YouTube, trebuie să te deconectezi din aplicația respectivă înainte de activarea butonului. YouTube păstrează datele tale sub formă de profiluri de utilizator și le utilizează în scopuri de publicitate, cercetare de piață și/sau structurarea propriului site web în funcție de cerere. Acest proces de evaluare are loc în special (inclusiv pentru utilizatorii neautentificați) pentru furnizarea de publicitate în funcție de cerere și pentru informarea altor utilizatori ai rețelei sociale cu privire la activitățile tale pe site-ul nostru. Ai posibilitatea să te opui construirii acestor profiluri de utilizator, pentru exercitarea căruia trebuie să contactezi YouTube.

Pentru mai multe informații privind scopul și amploarea colectării, prelucrării și utilizării ulterioare a datelor de către YouTube, te rugăm să consulți politica privind confidențialitatea datelor. Vei afla mai multe informații cu privire la drepturile de care beneficiezi în acest sens și despre opțiunile de setare pentru protejarea confidențialității datelor tale cu caracter personal:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy; Google respectă Privacy Shield UE-SUA https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.


Captchas

Acest site folosește în anumite cazuri Google reCAPTCHA v3 pentru a evita utilizarea câmpurilor de text de către boți sau programe automate. În acest mod, securitatea site-ului este îmbunătățită și se evită SPAM-ul pentru utilizatori. Acest lucru constituie de asemenea interesul nostru legitim, dar și obligația legală.

Datele colectate sunt informații hardware și software, cum ar fi informații despre dispozitiv și aplicații, dar și rezultate ale unor verificări de integritate. Aceste date vor fi trimise către Google Ireland Limied, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Datele nu vor fi folosite de Google pentru reclame personalizate.

Mai multe informații pot fi găsite în politica lor de confidențialitate: https://policies.google.com/privacy.

Mai multe documente pot fi găsite aici: https://developers.google.com/recaptcha/ https://www.google.com/recaptcha/admin/create


Cât timp îți păstrăm datele

Dacă lași un comentariu, comentariul și metadatele lui sunt păstrate pe o perioadă nedeterminată. Așa putem recunoaște și aproba automat toate comentariile următoare, în loc să le ținem în așteptare pentru moderare.

Pentru utilizatorii (dacă există) care se înregistrează pe website-ul nostru, stocăm și informațiile personale pe care le furnizează în profilul lor de utilizator. Toți utilizatorii își pot vedea, edita sau șterge informațiile personale oricând (dar nu își pot schimba numele de utilizator). De asemenea, administratorii website-ului pot vedea și edita aceste informații.


Ce drepturi ai asupra datelor tale

Dacă ai un cont sau ai lăsat comentarii pe acest website, poți cere să primești un fișier de export cu datele personale pe care le deținem despre tine, inclusiv cu toate datele pe care ni le-ai furnizat. De asemenea, ne poți cere să ștergem toate datele personale pe care le deținem despre tine. Acestea nu includ datele pe care suntem obligați să le păstrăm în scopuri administrative, juridice sau de securitate.


Unde îți trimitem datele

Când împărtășim datele tale personale cu filialele și alte organizații, ne asigurăm că facem acest lucru numai cu organizații care protejează datele tale personale și respectă legile de confidențialitate aplicabile în același mod sau similar cu noi.

Datele tale personale nu vor fi partajate, vândute, închiriate sau dezvăluite în afara celor descrise în această Declarație de confidențialitate. Cu toate acestea, putem împărtăși datele tale la cererea legii și / sau a autorităților guvernamentale.

Datele tale personale vor fi împărtășite cu următoarele terțe părți în scopurile descrise:

 • Societăților din cadrul aceluiași grup de societăți Comuna Galda de Jos;
 • partenerilor Comuna Galda de Jos;
 • furnizorilor de servicii de curierat;
 • furnizorilor de servicii de plată/bancare;
 • furnizorilor de servicii de marketing / telemarketing;
 • furnizorilor de servicii de cercetare de piață;
 • societăților de asigurare;
 • furnizorilor de servicii IT;
 • altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor si serviciilor noastre.

Comentariile vizitatorilor pot fi verificate printr-un serviciu automat de detectare a spam-ului.


Informații suplimentare

Ne putem întemeia prelucrările de date cu caracter personal pe următoarele temeiuri legitime:

 • Contract: Putem prelucra date cu caracter personal pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale precum și pentru a furniza serviciile noastre, în cadrul demersurilor premergătoare încheierii unui contract, de exemplu atunci când ne solicitați transmiterea unei oferte.
 • Consimțământ: Putem prelucra date cu caracter personal pe baza consimțământului liber și neviciat în momentul în care ne furnizați datele respective.
 • Interes legitim: Putem prelucra datele cu caracter personal în baza interesului legitim, atunci când, conform evaluării noastre, considerăm că prelucrarea este corectă, rezonabilă și proportională cu scopul prelucrării.
 • Obligație legala și interes public: Putem prelucra date cu caracter personal în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ce îi revin primăriei Comuna Galda de Jos, in calitate de profesionist si angajator.


Cum îți protejăm datele

Înțelegem că securitatea datelor personale este importantă. Facem tot posibilul pentru a proteja datele tale personale de abuzuri, interferențe, pierderi, acces neautorizat, modificare sau dezvăluire. Am implementat o serie de măsuri de securitate pentru a vă proteja datele personale. De exemplu, implementăm controale de acces, folosim firewall-uri și servere securizate și criptăm datele personale.

Comuna Galda de Jos nu va dezvălui datele cu caracter personal colectate prin intermediul website-ului galda.ro sau obținute în conformitate cu prezenta politica de confidențialitate, cu excepția angajaților și contractorilor cărora aceste date le sunt necesare pentru a le procesa în numele societății sau pentru a furniza servicii disponibile acesteia, sau în cazul în care obligația de dezvăluire reprezintă o obligație legală a societății sau a angajaților ori contractorilor acesteia.

Comuna Galda de Jos a implementat măsurile organizatorice și de securitate necesare pentru protecția împotriva accesului neautorizat, a utilizării, alterării sau distrugerii datelor cu caracter personal conform prevederilor Regulamentului GDPR.

Comuna Galda de Jos, împreună cu colaboratorii săi, si-a asumat responsabilitatea implementării unor măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare privind protecția confidențialității și securității datelor cu caracter personal. Totodată, Comuna Galda de Jos acordă acces la datele cu caracter personal, angajaților și colaboratorilor, doar în conformitate cu scopul declarat al colectării datelor. Toți angajații, colaboratorii și furnizorii de servicii ai societății care intră în contact cu datele cu caracter personal, trebuie sa acționeze în conformitate cu principiile prezentei politici de confidențialitate a datelor cu caracter personal și au semnat declarații și acorduri de confidențialitate cu privire la aceste date.

Comuna Galda de Jos poate furniza datele cu caracter personal colectate de la dumneavoastră colaboratorilor săi cu care se află în relații de parteneriat, în temeiul acordurilor de confidențialitate încheiate cu aceștia și numai în scopurile menționate în cuprinsul prezentei Politici.

Echipamentele de tip server pe care este găzduit website-ul galda.ro, prin intermediul cărora sunt colectate date cu caracter personal, sunt protejate atât la accesul fizic, cât și la accesul la distanță, și supuse periodic unui audit de securitate.

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor website-ului sunt reținute pe o perioada de 5 ani de la momentul prelucrării, care este reprezentat de ultima accesare a site-ului galda.ro.

Datele cu caracter personal colectate prin intermediul cookie-urilor utilizate de către site-ul galda.ro sunt reținute pe perioada menționată în Politica de confidențialitate cu privire la cookie-uri, disponibilă aici https://galda.ro/politica-de-cookies/.

Datele cu caracter personal la care avem acces prin intermediul bazelor de date ale clienților pentru care prestăm servicii de mentenanță a website-urilor nu sunt reținute de către Comuna Galda de Jos.


Modificari ale politicii de confidentialitate

Dacă va considera că este necesară o schimbare a regulilor de confidențialitate, Comuna Galda de Jos va publica respectivele modificări în această pagină, pentru a va informa cu privire la tipurile de date care sunt colectate și modul în care sunt utilizate.

Dacă aveți întrebări cu privire la politica de confidențialitate, va rugăm sa ne scrieți pe e-mail la adresa: clgalda@yahoo.com.


Cum să ne contactezi?

Pentru a actualiza datele sau pentru a cere o copie a informaţiilor personale:

 • Ne poți scrie la adresa de e mail: clgalda@yahoo.com
 • Ne poți suna la: 0258 846 032, Fax 0258 846 101
 • Ne poți scrie la adresa: Comuna Galda de Jos, sat Galda de Jos, nr. 90, cod 517285, jud. Alba

Putem actualiza această notificare din când în când. Cea mai recentă versiune a acestei declaratii va fi postată pe site-ul nostru imediat.


Informatii privind ANSPDCP

În situatia în care considerați că drepturile dumneavoastră prevazute în Regulamentul nr. 679/2016 au fost încălcate, aveți posibilitatea de a va adresa, prin depunerea unei plângeri, Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, respectiv ANSPDCP.

Datele de contact ale ANSPDCP sunt următoarele:

Adresa:

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30

Sector 1, cod postal 010336

Bucuresti, Romania

Telefon:

+40.318.059.211

+40.318.059.212

Fax:

+40.318.059.602

Email:

anspdcp@dataprotection.ro

Pagina de internet:

www.dataprotection.ro