PRIMAR: RAICA ROMULUS
VICEPRIMAR: NEAG IOAN

PROGRAM
L-V: 07:00 - 15:00

PRIMAR: RAICA ROMULUS
VICEPRIMAR: NEAG IOAN

PROGRAM
L-V: 07:00 - 15:00

INFORMAȚII IMPORTANTE PENTRU LOCALNICI

Anexa nr. 10
Model

 Aprobat,
SECRETAR GENERAL
(șef compartiment)

 

 

RAPORT DE EVALUARE
A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2019

 

Numele autorităţii sau instituţiei publice COMUNA GALDA DE JOS


Subsemnatul Birlut Elena, responsabil de aplicarea Legii nr. 544/2001 în anul 2019 prezint actualul raport de evaluare internă finalizat în urma aplicării procedurilor de acces la informații de interes public, prin care apreciez că activitatea specifică a instituției a fost:

 • Excelentă
 • Satisfăcătoare
 • Mediocră
 • Slabă
 • Inexistentă

 

Îmi întemeiez aceste observații pe următoarele considerente și rezultate privind anul 2019.

 

 1. Informații publicate din oficiu

 1. Instituția dumneavoastră a afișat informațiile / documentele comunicate din oficiu, conform art. 5 din Legea nr. 544/2001?

  • Pe pagina de internet
  • La sediul instituției
  • În presă
  • În Monitorul Oficial
  • În altă modalitate: _______________

 1. Apreciați că afișarea informațiilor a fost suficient de vizibilă pentru cei interesați?
  • Da
  • Nu

 1. Care sunt soluțiile pentru creșterea vizibilității informațiilor publicate, pe care instituția dumnevoastră le-au aplicat?
  1. Îmbunătățirea accesului la internet pe raza U.A.T.
  2. Accesibilizarea mijloacelor de publicitate
  3. Feed-back din partea celor interesați

 1. A publicat instituția dumnevoastră seturi de date suplimentare din oficiu, față de cele minimale prevăzute de lege?

  • Da, acestea fiind: ______________________________________________________________________
  • Nu

 1. Sunt informațiile publicate într-un format deschis?

  • Da
  • Nu

 1. Care sunt măsurile interne pe care intenționați să le aplicați pentru publicarea unui număr cât mai mare de seturi de date în format deschis?
  • Pregătirea profesională a responsabililor de comunicare, îmbunătățirea mijloacelor de publicitate

 1. Informații furnizate la cerere

1. Numărul total de solicitări de informații de interes public

În funcție de solicitant

După modalitatea de adresare

de la persoane fizice 2

de la persoane juridice 0

pe suport de hârtie 2

pe suport electronic 0

Verbal 0

           

Departajare pe domenii de interes

a. Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli  etc)

2

b.  Modul de îndeplinire a atribuţiilor institutiei publice

2

c.  Acte normative, reglementări

0

d. Activitatea liderilor instituţiei

0

e.  Informaţii privind modul de aplicare a Legii  nr. 544/2001

0

f. Altele, cu menționarea acestora:

Nu e cazul2. Număr total de solicitări soluționate favorabil

Termen de răspuns

Modul de comunicare

Departajate pe domenii de interes

Redirecționate către alte instituții în 5 zile

Soluționate favorabil în termen de 10 zile

Soluționate favorabil în termen de 30 zile

Solicitări pentru care termenul a fost depășit

Comunicare electronică

Comunicare în format hârtie

Comunicare verbală

Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli  etc)

Modul de îndeplinire a atribuţiilor institutiei publice

Acte normative, reglementări

Activitatea liderilor instituţiei

Informaţii privind modul de aplicare a Legii  nr. 544

Altele

(se precizează care)

 

2

0

1

1

0

0

2

0

2

2

0

0

0

0

 

 1. Menționați principalele cauze pentru care răspunsurile nu au fost transmise în termenul legal:

_Nu a fost cazul__________________________

 1. Ce măsuri au fost luate pentru ca această problemă să fie rezolvată?

      Nu a fost cazul

           


5. Număr total de solicitări respinse

Motivul respingerii

Departajate pe domenii de interes

Exceptate, conform legii

Informații inexistente

Alte motive (cu precizarea acestora)

Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli  etc)

Modul de îndeplinire a atribuţiilor institutiei publice

Acte normative, reglementări

Activitatea liderilor instituţiei

Informaţii privind modul de aplicare a Legii  nr. 544

Altele

(se precizează care)

 

0

0

0

0

       0

        0

          0

        0

        0

0 1. Reclamații administrative și plângeri în instanță

6.1. Numărul de reclamaţii administrative la adresa instituţiei publice în baza Legii nr.544/2001

6.2. Numărul de plângeri în instanţă la adresa instituţiei în baza Legii nr.544/2001

Soluționate favorabil

Respinse

În curs de soluționare

Total

Soluționate favorabil

Respinse

În curs de soluționare

Total

0

0

0

0

0

0

0

0 1. Managementul procesului de comunicare a informațiilor de interes public

 

7.1. Costuri

Costuri totale de funcționare ale compartimentului

Sume încasate din serviciul de copiere

Contravaloarea serviciului de copiere (lei/pagină)

Care este documentul care stă la baza stabilirii contravalorii serviciului de copiere?

0

0

0

07.2. Creșterea eficienței accesului la informații de interes public

 1. Instituția dumnevoastră deține un punct de informare / bibliotecă virtuală în care sunt publicate seturi de date de interes public ?
 • Da
 • Nu

 1. Enumerați punctele pe care le considerați necesar a fi îmbunătățite la nivelul instituției dumnevoastră pentru creșterea eficienței procesului de asigurare a accesului la informații de interes public:
 
 1. Enumerați măsurile luate pentru îmbunătățirea procesului de asigurare a accesului la informații de interes public:
 

Vezi raportul în format .pdf