PRIMAR: RAICA ROMULUS
VICEPRIMAR: NEAG IOAN

PROGRAM
L-V: 07:00 - 15:00

PRIMAR: RAICA ROMULUS
VICEPRIMAR: NEAG IOAN

PROGRAM
L-V: 07:00 - 15:00

INFORMAȚII IMPORTANTE PENTRU LOCALNICI

26 august 2019

Referat de necesitate

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
COMUNA GALDA DE JOS
Nr. 5119/26.08.2019
PRIMĂRIA – compartimentul “asistenţă socială

REFERAT DE NECESITATE

pentru dezvoltarea serviciilor sociale acordate locuitorilor comunei Galda de Jos în vederea asigurării nevoilor sociale, creşterea calităţii vieţii şi promovarea principiilor de coeziune şi incluziune socială

Domnule primar,

           Având în vedere:

           – Procesul – Verbal de control nr. 54 / 11.06.2019 emis de Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba, care impune ca masuri adoptarea/revizuirea regulamentelor de organizare și funcționare a compartimentului de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Galda de Jos, Judeţul Alba, în baza regulamentelor-cadru, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr.797/2017;

           – Prevederilor HG nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publicede asistență socială și a structurilor orientative de personal .

          – Prevederile Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 905/20.12.2011, cu modificările şi completările ulterioare,

          Propunem, conform prevederilor  Planului   anual  de  acţiune privind  serviciile  sociale  acordate prin intermediul compartimentului de asistenţă socială al Primăriei comunei Galda de Jos în anul 2019,  următoarele :

          I. înfiinţarea, sub autoritatea Consiliului Local al comunei Galda de Jos, a 2 servicii sociale de interes local :

a)  serviciu de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice vulnerabile ;

b) înfiinţarea unui centru de zi pentru persoanele adulte în situaţie de risc pe raza comunei Galda de Jos ;

          II. dezvoltarea   serviciilor  sociale ce vor fi înfiinţate prin încheierea unui parteneriat public-public, respectiv public-privat cu un furnizor acreditat conform Legii 197/2012, cu modificările şi completările ulterioare, pentru susţinerea dezvoltării serviciilor sociale.          

Compartimentul „asistenţă socială”

POPA RǍZVAN

Vezi documentul în format .doc