Galda de Jos

Concurs pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de secretar general al U.A.T.

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA GALDA DE JOS
Str. Principală nr. 90, localitatea Galda de Jos, judeţul Alba
Telefon/fax – 0258.846032/0258.846101
E-mail: clgalda@yahoo.com, site web: www.comunagalda.ro

 

 1. 2032/30.03.2021

 

Primăria comunei Galda de Jos organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de secretar general al U.A.T. Comuna Galda de Jos, cu durata normală a timpului de lucru de 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână.

 

Condiţiile de desfăşurare a concursului :


I Data și ora organizării concursului :

– proba scrisă 04.05.2021, ora 10.00

– proba de interviu: în maximum 5 zile de la data susținerii probei scrise

II Locul organizării concursului : Primăria Galda de Jos, cu sediul în Comuna Galda de Jos, nr.90, Județul Alba ;

III Data limită de depunere a dosarelor de înscriere : în maximum 20 zile de la data publicării anunţului, respectiv până inclusiv în data de 19.04.2021

IV Locul depunerii dosarelor : Primăria Galda de Jos

Actele obligatorii care trebuie depuse de candidați în dosarele de înscriere :

 1. formular de înscriere (pus la dispoziție la sediu și afișat pe site)
 2. copia actului de identitate
 3. copiile actelor de studii (diplome) şi ale altor acte care atestă specializări
 4. copia carnetului de muncă pentru perioada de activitate anterioară anului 2011 şi/sau o adeverinţă pentru perioada de activitate de la 01.01.2011 până în prezent care să ateste vechimea în muncă, respectiv vechimea necesară exercitării funcţiei publice
 5. cazierul judiciar
 6. adeverinţă medicală din care să rezulte starea de sănătate corespunzătoare

 

Copiile actelor solicitate se prezintă împreună cu actele originale pentru a confirma veridicitatea acestora.

 

VI Condiţiile de participare la concurs sunt :

VI.1 Condițiile generale de participare, prevăzute de art. 465, alin. (1) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ” 1) Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii :

 1. are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 7. îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 8. nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 9. nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 10. nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 11. nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.”

 

Menționăm că sunt aplicabile și prevederile art. 465, alin. (2) și (3) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

În cazul în care printre condiţiile specifice prevăzute la alin. (1) lit. g) este stabilită şi obţinerea unui/unei aviz/autorizaţii prevăzut/prevăzute de lege, această condiţie se îndeplineşte cu respectarea prevederilor legislaţiei specifice cu privire la îndeplinirea condiţiei.

(3) Pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere, candidaţii trebuie să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.”

 

VI.2 Condițiile specifice pentru funcția publică de secretar general al U.A.T.:

– studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în specialitatea juridică, administrativă sau științe politice;

– studii universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;

– 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

 

VII Mențiune finală

(1) În cazul în care la concursurile organizate pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de secretar general al comunei nu se prezintă persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice, şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 465 alin. (3) şi art. 468 alin.

(2) lit. a), pot candida şi persoane care nu îndeplinesc aceste condiţii, în următoarea ordine:

 1. persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice şi îndeplinesc condiţia prevăzută la art. 468 alin.(2) lit. a);
 2. persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice;
 3. persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în altă specialitate.

 

 

Anexa la anunțul nr. 2032 / 30.03.2021

Bibliografia concursului pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de secretar general al U.A.T. Comuna Galda de Jos organizat în data de 04.05.2021:

 1. Constituția României, republicată
 2. Titlul I și titlul II al părții a VI-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 37/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ;
 6. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 7. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.